گواهی‌ها از بخش مخزن سایت مركز دولتی صدور گواهی الكترونیكی ریشه نیز قابل دانلود هستند.
download-icon1

گواهی الكترونیكی سطح اطمینان یك مركز صدور گواهی پارس‌ساین
مقدار thumbprint گواهی با استفاده از الگوریتم SHA-1:
download-icon1

گواهی الكترونیكی سطح اطمینان دو مركز صدور گواهی پارس‌ساین
مقدار thumbprint گواهی با استفاده از الگوریتم SHA-1:
download-icon1

گواهی الكترونیكی مركز دولتی صدور گواهی الكترونیكی ریشه
مقدار thumbprint گواهی با استفاده از الگوریتم SHA-1:
download-icon1

زنجیره گواهی‌ سطح اطمینان یك در فرمت P7B
download-icon1

زنجیره گواهی‌ سطح اطمینان یك در فرمت PEM
download-icon1

زنجیره گواهی‌ سطح اطمینان دو در فرمت P7B
download-icon1

زنجیره گواهی‌ سطح اطمینان دو در فرمت PEM
 

فرم‌ها و راهنمای تكمیل درخواست گواهی


فرم‌های درخواست صدور گواهی الكترونیكی: لطفاً با توجه به نوع گواهی درخواستی (SSL، امضای دیجیتال، ...) و نوع تقاضا (حقیقی یا حقوقی)، تنها فرم مربوطه را از جدول زیر دانلود و تكمیل نمایید.

نوع گواهی

فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقوقی

فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی وابسته

فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی غیر وابسته

گواهی SSL
download-icon1
download-icon1

گواهی امضای دیجیتال
download-icon1
download-icon1

گواهی پست الكترونیكی امن