فرم‌ها و راهنمای تكمیل درخواست گواهی


فرم‌های درخواست صدور گواهی الكترونیكی: لطفاً با توجه به نوع گواهی درخواستی (SSL، امضای دیجیتال، ...) و نوع تقاضا (حقیقی یا حقوقی)، تنها فرم مربوطه را از جدول زیر دانلود و تكمیل نمایید.

نوع گواهی

فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقوقی

فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی وابسته

فرم درخواست گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی غیر وابسته

گواهی SSL

گواهی امضای دیجیتال

گواهی پست الكترونیكی امن

گواهی مهر سازمانی

گواهی MS Smart Card Logon

گواهی امضای كد

گواهی Domain Controller

گواهی احراز هویت
 

فرم‌های درخواست ابطال گواهی الكترونیكی:


فرم درخواست ابطال گواهی الكترونیكی اشخاص حقوقی

فرم درخواست ابطال گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی وابسته

فرم درخواست ابطال گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی غیر وابسته

فرم‌های درخواست تمدید گواهی الكترونیكی:


فرم درخواست تمدید گواهی الكترونیكی اشخاص حقوقی

فرم درخواست تمدید گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی وابسته

فرم درخواست تمدید گواهی الكترونیكی اشخاص حقیقی غیر وابسته