دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی (CPS) مركز میانی پارس‌ساین (كلاس 2)
download-icon1

سیاست‌های گواهی الکترونیکی (CP) زیرساخت كلید عمومی كشور
download-icon1

سند جامع پروفایل‌های زیرساخت كلید عمومی كشور
download-icon1


توافق‌نامه سطح ارائه خدمات مركز میانی پارس‌ساین
download-icon1


توافق‌نامه طرف‌های اعتمادكننده
download-icon1


تعهدنامه سازمان/شركت/مؤسسه
download-icon1