طراحی و استقرار مراكز صدور گواهی

شركت فناوران هویت الکترونیکی امن تاكنون خدمات مختلفی در ارتباط با مراكز صدور گواهی الكترونیكی ارائه نموده است. برخی از خدمات قابل ارائه در این زمینه به شرح زیر است.

 

·       طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی مراكز صدور گواهی

o      اخذ مجوز از مركز ریشه

o      طراحی و راه‌اندازی مركز داده

o      طراحی و تأمین سخت‌افزار و نرم‌افزار مركز صدور

o      تهیه و تدوین اسناد سیاست‌های گواهی و دستورالعمل اجرایی گواهی

o      تهیه، تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های امنیتی

o      ارایه آموزش‌های مرتبط با زیرساخت كلید عمومی

o      مشاوره و نظارت بر طراحی و پیاده‌سازی

o      نگهداری و پشتیبانی

 

·       میزبانی مراكز صدور گواهی

·       ارزیابی و بازرسی مراكز صدور گواهی

o      دستورالعمل‌ها و رویه‌ها

o      اسناد فنی

o      مركز داده

o      سخت‌افزارها و نرم‌افزارها

o      امنیت

o      منابع انسانی

·       ارایه محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری PKI

o      سامانه نرم‌افزاری صدور و مدیریت گواهی پارس‌تراست

o      توكن امنیتی پارس‌كی